Blog

Blog

Microsoft

Cloudové služby

28.01.2016 | Kategórie: Microsoft,

o­nú­ka­jú jed­no­du­ché rie­še­nie pre ma­lých a stred­ných pod­ni­ka­te­ľov, živ­nos­tní­kov, ale aj väč­ších fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov, keď­že umož­ňu­jú po­hodl­né a pro­fe­sio­nál­ne vy­uží­va­nie rôz­nych ap­li­ká­cií, prog­ra­mov, sof­tvé­ru vhod­né­ho pre rôz­ne ty­py a pot­re­by zá­kaz­ní­kov. Zá­kaz­ník mô­že mať v clou­de prís­tup k množ­stvu ap­li­ká­cií, dá­tam, do­ku­men­tom či ma­na­žo­va­niu za­ria­de­ní.

Ne­boj­te sa clou­du

Cloud com­pu­ting je trend, kto­rý ot­vá­ra fir­mám a spo­loč­nos­tiam no­vé príl­eži­tos­ti na rast. Z poh­ľa­du in­for­mač­ných tech­no­ló­gií ide o nad­ča­so­vú služ­bu, keď­že dl­ho­do­bo pris­pie­va k ze­fek­tív­ne­niu prá­ce a op­ti­ma­li­zá­cii nák­la­dov. Mno­hé fir­my sa už nau­či­li roz­poz­ná­vať, ke­dy sú pre ne služ­by v clou­de vý­hod­né, a pr­vot­ný os­tych a neis­to­ta už doz­nie­va­jú. Cloud com­pu­ting je fe­no­mén pos­led­ných ro­kov a aka­de­mic­ká obec aj veľ­kí IT hrá­či ve­nu­jú to­mu­to kon­cep­tu čo­raz viac po­zor­nos­ti. Fir­my po ce­lom sve­te dá­va­jú stá­le čas­tej­šie pred­nosť služ­bám vzdia­le­ných dá­to­vých cen­tier pred vlas­tný­mi server­ov­ým­i rie­še­nia­mi. S vy­uži­tím clou­do­vých rie­še­ní sa už vo sve­te pra­cu­je nap­rík­lad aj v zdra­vot­níc­tve, kde mô­žu byť úda­je zo zdra­vot­nej kar­ty pa­cien­ta pros­tred­níc­tvom clou­du dos­tup­né vždy, keď ich pa­cient u le­ká­ra pot­re­bu­je. No clou­do­vé služ­by sa da­jú vy­uží­vať nap­rík­lad aj v štát­nej sprá­ve, kde mô­žu nah­ra­diť množ­stvo kan­ce­lár­skych ap­li­ká­cií.

Aké be­ne­fi­ty vie po­núk­nuť cloud
  • neob­me­dze­ný prís­tup k dá­tam, ap­li­ká­ciám, do­ku­men­tom, mož­nosť pra­co­vať nie­len na kla­sic­kom po­čí­ta­či, ale aj na iných za­ria­de­niach s pri­po­je­ním na inter­net,
  • zní­že­nie IT nák­la­dov, keď­že ap­li­ká­cie ne­mu­sia byť in­šta­lo­va­né na vlas­tných za­ria­de­niach, ale sú k dis­po­zí­cii na exter­nom server­i,
  • flexibi­li­ta - v prí­pa­de, že fir­ma má do­čas­ných za­mes­tnan­cov, ne­mu­sí ku­po­vať li­cen­cie, len si doob­jed­ná ďal­šie úč­ty pre nich v clou­de, a keď s ni­mi ukon­čí spo­lup­rá­cu, mô­že jed­no­du­cho úč­ty zru­šiť, zá­kaz­ník nie je via­za­ný.

ORANGE_DC 018.jpg

Cloud v Oran­gei

Oran­ge ak­tuál­ne po­nú­ka dve no­vé clou­do­vé služ­by - kan­ce­lár­sky ba­lík Of­fi­ce 365 a Sprá­va mo­bil­ných za­ria­de­ní. Vy­uži­tie a vý­ho­dy v nich náj­du všet­ci, kto­rí chcú op­ti­ma­li­zo­vať svo­je fi­rem­né nák­la­dy. Pred­nos­ťou tých­to slu­žieb sú nie­len fi­nan­čné a ča­so­vé ús­po­ry, ale aj neob­me­dze­ný prís­tup k služ­bám a do­ku­men­tom z aké­ho­koľ­vek za­ria­de­nia pri­po­je­né­ho na inter­net. Kan­ce­lá­riu tak jed­no­du­cho za­ba­lia do vrec­ka.

Ok­rem to­ho so služ­bou Of­fi­ce 365 ma­jú zá­kaz­ní­ci auto­ma­tic­ky k dis­po­zí­cii aj dá­to­vý ba­lík s ob­je­mom 500 MB pred­pla­te­ných dát. Všet­ko v rám­ci me­sač­né­ho pop­lat­ku za služ­bu už od 6 eur me­sač­ne. Sprá­va mo­bil­ných za­ria­de­ní za­se v clou­de pri­ná­ša pod­ni­ka­te­ľom rie­še­nie umož­ňu­jú­ce nas­ta­viť fi­rem­ný te­le­fón na di­aľ­ku. Vďa­ka to­mu ma­jú mož­nosť za­slať pot­reb­né nas­ta­ve­nia do za­ria­de­nia za­mes­tnan­ca, po­vo­liť či za­ká­zať pou­ží­va­nie niek­to­rých fun­kcio­na­lít ale­bo uzam­knúť te­le­fón v prí­pa­de stra­ty a krá­de­že. Služ­ba je dos­tup­ná v zá­klad­nom ba­lí­ku Štart za me­sač­ný pop­la­tok 1,59 eura na jed­né­ho pou­ží­va­te­ľa. Oran­ge v rám­ci nej zá­kaz­ní­ko­vi pri­ba­lí aj 10 MB dát na zá­lo­ho­va­nie a je­den ba­lík služ­by pre ad­mi­nis­trá­to­ra služ­by bez­plat­ne.

Od­po­ve­dá Ra­do­van Var­gic, ma­na­žér pre ob­lasť on-li­ne a ino­vá­cií v Oran­gei.

Pre­čo by si ma­li pod­ni­ka­te­lia vy­brať pre svoj biz­nis clou­do­vé služ­by?

Dô­vo­dov zvo­liť si clou­do­vé služ­by je via­ce­ro. Prí­nos clou­du a je­ho nes­por­ná vý­ho­da je šet­re­nie nák­la­dov i ča­so­vá ús­po­ra - fir­ma ne­mu­sí pla­tiť za sof­tvé­ro­vú li­cen­ciu vždy, keď sa roz­ší­ri tím, a plat­by sú na bá­ze me­sač­ných pop­lat­kov, nej­de o jed­no­ra­zo­vé plat­by. Rov­na­ko má zá­kaz­ník k dis­po­zí­cii pot­reb­né pra­cov­né nás­tro­je v ak­tua­li­zo­va­nej po­do­be bez to­ho, aby sa mu­sel špe­ciál­ne ve­no­vať ak­tuál­nym ver­ziám sof­tvé­ru, kto­rý pou­ží­va pri prá­ci.

Dos­tup­nosť služ­by aj mi­mo pra­cov­né­ho sto­la je v biz­ni­se žia­da­ná. Vďa­ka clou­du mož­no mať, jed­no­du­cho po­ve­da­né, svo­je vy­ba­ve­nie kan­ce­lá­rie pod jed­nou stre­chou. Zá­kaz­ník mô­že mať nep­retr­ži­te k dis­po­zí­cii všet­ky ap­li­ká­cie a prog­ra­my, pot­reb­né na kon­krét­nu prá­cu - od úč­tov­ných prog­ra­mov cez kan­ce­lár­ske prog­ra­my po špe­ciál­ne da­ta­bá­zy a rôz­ne ďal­šie. Zís­ka­va neob­me­dze­ný prís­tup k pot­reb­ným pra­cov­ným nás­tro­jom ke­dy­koľ­vek, a to tak cez kla­sic­ký po­čí­tač, kto­rý je bež­ným vy­ba­ve­ním kan­ce­lá­rie, ako aj cez smar­tfó­ny či tab­le­ty - prak­tic­ky všet­ko, čo má pri­po­je­nie na inter­net.

Aké sú ďal­šie am­bí­cie Oran­geu v ob­las­ti clou­do­vých rie­še­ní? Do­ne­dáv­na sa spá­ja­li pre­dov­šet­kým s dá­to­vý­mi cen­tra­mi, ne­dáv­no pri­bud­li ďal­šie.

Rea­gu­je­me na dy­na­mic­ký vý­voj v te­le­ko­mu­ni­kač­ných služ­bách, kto­ré sa pre­dov­šet­kým orien­tu­jú na kom­plexnosť. Na­ša dl­ho­do­bá am­bí­cia je usa­diť sa na tr­hu clou­do­vých slu­žieb. S ich pos­ky­to­va­ním sme za­ča­li už kon­com ro­ka 2012, keď sme spus­ti­li do pre­vádz­ky špič­ko­vé dá­to­vé cen­trum Oran­ge Tech­Park, ako je­di­né cer­ti­fi­ko­va­né na úro­veň TIER III. Ten­to rok obo­ha­ti­li na­šu po­nu­ku dve no­vé clou­do­vé služ­by, kto­rých cie­ľom je pos­kyt­núť na­šim zá­kaz­ní­kom kom­fort vy­uží­va­nia sof­tvé­ro­vých slu­žieb v clou­de - Of­fi­ce 365 a Sprá­va mo­bil­ných za­ria­de­ní.

Oravec Luboš
Oravec Ľuboš

Autor článku

ASP.NET, MVC, C#, JavaScript, HTML, MSSQL, Windows Phone, XSLT, CSS, Azure

Java, Android, IOS, PHP, MySQL


70-484: Essentials of Developing Windows Store Apps Using C#
70-483: Programming in C# Specialist
70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
70-486: Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications
70-487: Developing Windows Azure and Web Services